Adviessoftware als GPS voor uw adviesproces?

Veel kantoren maken gebruik van adviessoftware voor het onderbouwen van hun advies. In haar rapport “Bevindingen bij adviessoftware” bevestigt de AFM dat software een prima hulpmiddel kan zijn in het adviesproces. In de adviespraktijk is het echter vaak meer dan een hulpmiddel. Het fungeert veelal als leidraad voor het adviesproces, documentatie van het adviesproces, inrichting van het dossier. Reden voor de AFM om in het kader van de hypotheekadvisering te onderzoeken hoe de adviessoftware in de praktijk functioneert en wordt gebruikt. De AFM concludeert in haar rapport “Bevindingen bij adviessoftware” dat de software op een aantal punten moet worden verbeterd en de functie in de adviespraktijk moet worden genuanceerd. Enkele aspecten:

Leidraad voor het adviesproces:

Niet de software is leidend in het adviesproces maar de adviseur. De software kan niet garanderen dat het adviesproces voldoet aan de Wft. De AFM merkt bijvoorbeeld op dat de adviessoftware niet conform de fases* in het adviesproces is opgebouwd. Risico: de fases gaan door elkaar lopen en leidt tot een onlogische opbouw van uw advies. Bijvoorbeeld: berekeningen maken zonder dat de klantinformatie volledig en het klantbeeld compleet is; of te snel in het proces verwijzen naar specifieke producten, premies en aanbieders als mogelijke oplossingen. Het is belangrijk dat de adviseur de structuur van het adviesproces vaststelt en de adviessoftware gebruikt om de verschillende fases in deze structuur inhoud te geven, als hulpmiddel.

Documentatie van het advies( inrichting van het dossier):

Niet de software is leidend bij het inwinnen van specifieke klantinformatie maar de adviseur. Het enkel afvinken van de vragen die de software aan uw klant stelt, is onvoldoende en vaak is het aantal vragen te beperkt. Als voorbeeld wordt het inventariseren van de risicobereidheid bij vermogensopbouw en de rentevast periode genoemd. Het is belangrijk dat de adviseur doorvraagt, luistert, peilt en zijn conclusies als aanvullende informatie opneemt in de vrije velden van de software. Dat maakt de informatie klants pecifiek en dat is wat de Wft van de adviseur vraagt.

Dit geldt in dezelfde mate voor de inventarisatie van de financiële positie van de klant. Adviessoftware biedt niet altijd de mogelijkheid om de specificaties van de bestaande voorzieningen (zoals hypotheek, pensioen -en risicovoorzieningen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid e.d.) te verzamelen en vast te leggen. Het risico is dan aanwezig dat de adviseur volstaat met een aanname of inschatting op basis van een globale berekening. Ook hiervoor geldt dat dit te weinig klant specifiek is en het advies daarom niet passend kan zijn.

Klant specifiek is het sleutelwoord. Elke klant is uniek en dat moet ook blijken uit uw adviesdossier. Niet alleen bij de inventarisatie maar ook bij de motivatie van uw advies. Een enkele vergelijking van productkenmerken zonder verder toelichting doet geen recht aan het specifieke profiel van uw klant. Gebruik van standaardteksten kàn mits ze voldoende begrijpelijk zijn en op maat zijn gemaakt voor uw klant.

Het rapport van de AFM maakt nog eens duidelijk dat “de hand van de meester” onmisbaar is in een logisch en verantwoord adviesproces. Adviseren is en blijft maatwerk.

* adviesfases: Kennismaking, Beeldvorming, Oplossingsfase en Nazorg

ATTENTIE
Tekst gemaakt naar inzicht van 24.06.2011. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.