Diplomaplicht voor advies aan de klant

Op 31 januari j.l. heeft de minister zijn plannen met betrekking tot de vakbekwaamheidseisen voor adviseurs bekend gemaakt. De minister deed dit in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de minister twee doelen te willen realiseren: verbeteren van de kwaliteit van het advies en een deskundigheidsgarantie voor de consument. Om deze garantie te kunnen geven verplicht de minister iedere adviseur te voldoen aan de geldende deskundigheidseisen. Het besproken diplomaregister waarin de consument de kwalificaties van de adviseur kan opzoeken, verliest daardoor zijn waarde, en kan vervallen, aldus de minister.

Van meekijken (4-ogen principe) naar zelf doen

Iedere adviseur moet zelf gaan beschikken over de vereiste vakdiploma’s. De situatie dat de adviseur zonder de vereiste diploma’s toch kan adviseren omdat de gediplomeerde collega, de feitelijk leidinggevende, meekijkt, vervalt hiermee. De functie van feitelijk leidinggevende verdwijnt. De “feitelijk leidinggevende” zal in deze situatie het advies zelf moeten geven. Voor kantoren die met een externe feitelijk leidinggevende werken betekent dit dat de vereiste diploma’s nu wel binnen de onderneming beschikbaar moeten zijn. De diplomaplicht geldt voor de adviseurs die het eindadvies aan de consument geven en hiervoor verantwoordelijk zijn.

Van branche naar kwalificatie

Op dit moment zijn de diploma’s gekoppeld aan de verschillende branches. Dit gaat veranderen. De minister heeft 7 beroepskwalificaties geformuleerd. De beroepskwalificaties zijn opgebouwd uit meerdere modules waarin examen moet worden gedaan. De module die voor meerdere beroepskwalificaties is vereist, behoeft maar één keer behaald te worden. De elementen “vaardigheden” en “professioneel gedrag” worden aan iedere module toegevoegd.

Van diploma “oud” naar diploma “nieuw”

De minister stelt voor om alle bestaande diploma’s, zowel de Wft-diploma’s als de gelijkgestelde, om te zetten naar een nieuw diploma binnen de structuur van de beroepskwalificaties. Hiervoor zal een inhaalprogramma worden opgesteld waaraan een examen wordt gekoppeld. De examinering van dit inhaalprogramma wordt gecombineerd met het vereiste PE-examen (2013-2015) of EVC procedure.

diplomaplicht

Van PE naar PE

PE blijft maar verandert wel. De minister formuleert als uitgangspunt dat de financieel dienstverlener actuele ontwikkelingen op de voet volgt en in de bedrijfsvoering van zijn onderneming verwerkt. De kennis van de ondernemer en zijn/haar medewerk(st)ers zijn daardoor altijd up to date. Om te toetsen of dit proces goed verloopt, wordt één keer per drie jaar een PE examen afgelegd en wel voor elke afzonderlijke module. Om het kwaliteitsniveau op peil te houden, stelt de minister de invoering voor van een centrale examenvragendatabank zowel voor examens als voor PE. De examen -en opleidingsinstituten doen dit dus niet meer zelf.

Van 2012 tot 2015

De nieuwe spelregels staan gepland voor 1 januari 2013 met een overgangsperiode tot 1 juli 2014. Dat betekent dat de markt anderhalf jaar de tijd krijgt om zich te bezinnen op de nieuwe deskundigheidseisen en hun bedrijfsvoering hierop af te stemmen:

1 juli 2014 :
alle nieuwkomers moet aan de nieuwe diploma eisen voldoen

1 juli 2015 :
alle kantoren die op 1 juli 2014 al actief waren moeten aan de nieuwe diploma eisen voldoen

ATTENTIE
Tekst gemaakt naar inzicht van 06.03.2012. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.