DVD bepaalt adviesnota?

In de uitspraak van de geschillencommissie van het Kifid d.d. 26 april 2017 (nr. 2017 – 269) gaat het om een klant die de opdracht tussentijds intrekt. In de opdracht tot dienstverlening staat, dat in die situatie de “tot dan toe gemaakte uren” in rekening worden gebracht. De adviseur geeft aan deze gemaakte uren niet bij te houden maar er zeker van  te zijn dat de verrichte werkzaamheden 70% van het totaal aantal uren bedragen. Hij brengt 70% van de adviesnota van € 3200,- (€ 2240,-) in rekening. De Geschillencommissie oordeelt:

  1. als wordt overeengekomen dat de “tot dan toe gemaakte uren” in rekening worden gebracht dan moeten de uren die gemaakt zijn ook nauwkeurig worden bijgehouden
  2. als de adviesnota afwijkt van het standaardbedrag (= de gemiddelde kosten) in het dienstverleningsdocument en niet duidelijk is waarom de werkzaamheden/uren voor de specifieke klant van dit standaard bedrag  afwijken, wordt de adviesnota teruggebracht naar het standaardbedrag in de DVD.

De Geschillencommissie verlaagt de adviesnota naar het standaardbedrag vermeld in de DVD en stelt de advieskosten vast op ruim een derde van dit bedrag nl. € 835,-. Wat zijn de leerpunten:

1. DVD’s kritisch beoordelen

In deze uitspraak stelt de geschillencommissie het dienstverleningsdocument boven de adviesnota die is overeengekomen. Wij merken in onze praktijk dat deze invloed van de DVD op het tarief  niet altijd wordt onderkend. Reden te meer alle dienstverleningsdocumenten nog eens kritisch vanuit dit oogpunt te beoordelen en eventueel aan te passen via het digitaal loket.

2. Vaststellen tarief onderbouwen – standaard urencalculatie

Bij het vaststellen van het tarief voor de individuele klant is het van belang het standaardtarief in de DVD als referentie te nemen. Welke werkzaamheden vallen onder dit standaardtarief, welke tijdsbesteding hoort daarbij en leg dit vooraf vast. Wijkt het tarief voor de specifieke klant af, geef in het dossier aan waarom dit tarief afwijkt van de standaard urencalculatie/standaardbedrag in de DVD.

3. Vast bedrag bij tussentijds intrekken – urenregistratie?

In deze uitspraak had de adviseur in zijn opdracht opgenomen dat bij tussentijds intrekken van de opdracht de reeds gemaakte uren in rekening zouden worden gebracht. Als dit is overeengekomen dan verbaast het niet dat een schatting van de uren als onvoldoende wordt beoordeeld. Weet wat u
overeenkomt met de klant!

Wij zien in de praktijk dat er bij tussentijds intrekken van de opdracht veelal een vaste fee wordt gehanteerd. De vraag rijst nu of een vast bedrag wel overeind blijft. Dit bedrag is weliswaar onderdeel van de overeenkomst maar dat gold ook voor de adviesnota die in deze uitspraak terzijde is gesteld.
Het is onze verwachting dat ook bij een vaste fee  de adviseur het aantal “gemaakte” uren zal moeten onderbouwen. Wij adviseren om deze vaste fee bij tussentijds beëindiging van de opdracht te onderbouwen. Leg vooraf vast welke werkzaamheden eronder vallen en hoeveel uren dit kost. Besluit een klant de opdracht tussentijds in te trekken dan kan deze calculatie als referentie worden gebruikt.

ATTENTIE
Tekst gemaakt naar inzicht van 18 mei 2017. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.