Een nieuwe wijziging per 2013

Minister de Jager stelt in zijn brief van vrijdag 13 april 2012 aan de Tweede Kamer voor om alle personen die werkzaam zijn in alle financiële ondernemingen een verklaring te laten afleggen in de vorm van een eed of belofte.

De Jager: “de door mij gewenste omslag in de financiële sector vergt niet alleen wet- en regelgeving, maar heeft ook een sterke morele dimensie. Het gaat daarbij om waarden als het centraal stellen van de klant, het bewustzijn over de rol van de onderneming in de maatschappij en integer handelen.”

Wie:

• beleidsbepalers en nog nader aan te wijzen sleutelfiguren binnen de onderneming
• nieuwe en al werkzame medewerkers in vast of tijdelijk dienstverband
• nieuwe en al werkzame gedetacheerden, uitzendkrachten
• alle andere personen die werkzaam zijn binnen de onderneming

Personen die geheel los staan van de kernactiviteiten van de onderneming zoals bijvoorbeeld de medewerker catering hoeven geen eed of belofte af te leggen. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

Hoe:

Beleidsbepalers  en andere nog aan te wijzen personen:
Afleggen van eed of belofte binnen betrouwbaarheids -en geschiktheidstoets van de AFM  dan wel het afleggen van de eed en ondertekenen van de verklaring. De inhoud van de eed of belofte is vastgesteld bij ministeriële regeling.

Alle andere personen:
De ondernemer stelt zelf een eed/belofte op die voldoet aan de eisen zoals die bij ministriële regeling zijn vastgesteld. De eed/belofte wordt afgelegd ten overstaan van de beleidsbepaler en vastgelegd in een document. Dit document wordt ondertekend en bewaard in het personeelsdossier. Hiernaast voert de ondernemer  maatregelen in om de naleving van de eed/belofte te kunnen controleren. Dit maakt onderdeel uit van de procedures over de integere bedrijfsvoering.

Sancties:
De AFM controleert de naleving. Voor de beleidsbepalers is de eed/belofte onderdeel  van de geschiktheidtoets. Het niet afleggen of het niet naleven daarvan kan leiden tot de conclusie dat de beleidsbepaler niet voldoet aan de geschiktheideis  en de functie niet langer kan uitoefenen.  Het niet afleggen of niet naleven van de eed/belofte door andere personen kan leiden tot een bestuurlijke boete van de AFM.

Overgangsperiode:
De overgangsperiode is één jaar na de inwerkingtreding van de regeling en dat zal naar verwachten op 31 december 2013 zijn.

Consultatie:
Deze wijziging is onderdeel van “Het wijzigingsbesluit financiële markten 2013” en is op 14 april j.l. ter consultatie voorgelegd aan de markt. De consultatieperiode loopt tot en met 11 mei a.s.

ATTENTIE
Tekst gemaakt naar inzicht van 16.04.2012. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.