Financiële risico’s horen in uw advies

Kan de klant bij calamiteiten de kredietlasten blijven betalen? Calamiteiten als overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding waardoor het beschikbare inkomen geheel weg -of terug kan vallen.

Over het algemeen vinden adviseurs dat deze vraag thuishoort in ieder kredietadvies. Minder eensgezind zijn adviseurs over de wijze waarop deze vraag moet worden beantwoord en de verantwoordelijkheid die adviseur in deze draagt. Dit zien we terug in de gesprekken die we met financieel dienstverleners voeren. Hieruit blijkt dat de adviseur van mening is dat de verantwoordelijkheid bij de klant ligt. Als de klant het niet belangrijk vindt of aangeeft geen advies te wensen, wordt dit wel vastgelegd, maar wordt op dit punt geen advies uitgebracht. Hier gaat de adviseur te kort door de bocht.

In de Leidraad Hypotheekadvisering (deel 6 van december 2010) en in de boetebesluiten over de betalingbeschermer wordt de verantwoordelijkheid zeer nadrukkelijk bij de adviseur gelegd. Dat geldt zowel voor het inventariseren van de financiële risico’s als voor het uitbrengen van het advies. In de publicaties van de AFM wordt specifiek aangegeven aan welke eisen het onderzoek en het advies moeten voldoen.

Het kan zijn dat de klant het advies niet wenst op te volgen. Het is dan aan de adviseur om de gevolgen van deze keuze cijfermatig in beeld te brengen en de klant hier nadrukkelijk op te wijzen. Blijft de klant bij het ingenomen standpunt, dan legt de adviseur dit vast in het adviesdossier. Dit onderstreept nog maar weer eens het belang om alle relevantie informatie vast te leggen in het adviesdossier. Alleen dan is de adviseur in staat om inzichtelijk te maken hoe het advies tot stand is gekomen.

ATTENTIE
Tekst gemaakt naar inzicht van 24.04.2011. Wft Assist Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.