Wijziging assurantiebelasting per 1-1-2022

Vanaf 1 januari 2022 veranderen de regels met betrekking tot de assurantiebelasting. Vanaf deze datum geldt dat als je zowel provisie als een directe klantvergoeding ontvangt je verplicht bent om ook over deze aanvullende beloning assurantiebelasting af te dragen. Een directe vergoeding is bijvoorbeeld ook het service abonnement dat de klant periodiek betaalt.

Geldt de verandering in de assurantiebelasting per 1 januari 2022 altijd? 

Deze verandering is niet altijd van toepassing. Hij geldt niet voor de voor assurantiebelasting vrijgestelde verzekeringen. Welke dat zijn vindt je hier.

Ontvang je geen provisie en haal je je inkomsten uitsluitend uit abonnementen, dan draag je daarover al assurantiebelasting af en verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie.
Hetzelfde is het geval als je uitsluitend op basis van provisie werkt. Dan zorgt de verzekeraar zorgt voor de aangifte en afdracht over de premie inclusief de provisie.

Wanneer verandert er wel iets? 

Er verandert dus wel iets als je voor de bemiddeling van schadeverzekeringen van je klant zowel provisie als een aanvullende beloning ontvangt, bijvoorbeeld als onderdeel van een service abonnement. .

Heeft de verandering in de assurantiebelasting gevolgen voor je bedrijf?

Om te bekijken of de wijziging in de assurantiebelasting gevolgen heeft voor je bedrijf moet je jezelf de volgende vragen stellen:

1. Ontvang ik naast provisie een aanvullende beloning? Bijvoorbeeld omdat ik mijn klanten een service abonnement bied?
2. Zo ja, bevat het service abonnement voor de assurantiebelasting belaste verzekeringen?

Beantwoordt je beide vragen met ja, dan moet u vanaf 1 januari 2022 assurantiebelasting berekenen aan de klant en afdragen aan de belastingdienst op basis van de aangifte assurantiebelasting. Meer informatie over het doen van de aangifte assurantiebelasting vind je op de site van de belastingdienst.

Moet je ook BTW betalen over de dienstverlening?

Assurantiebelasting is een directe belasting op verzekeringen. Ook de BTW is een directe belasting, maar de BTW regelgeving kunt nu juist een vrijstelling voor verzekeringen en diensten door tussenpersonen. Hierdoor wordt voorkomen dat er op verzekeringen en de diensten van tussenpersonen dubbel een directe belasting (BTW en assurantiebelasting) wordt geheven.

Wanneer geldt deze BTW-vrijstelling voor verzekeringen en diensten door tussenpersonen?

Deze BTW-vrijstelling geldt uitsluitend als je hebt bemiddeld ten aanzien van de verzekeringsovereenkomst en als gevolg daarvan reguliere opvolgende werkzaamheden verricht.
Nazorg, beheer en assisteren bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en schademelding vallen eveneens onder de BTW-vrijstelling. Er moet dan wel sprake zijn van ‘reguliere opvolgende werkzaamheden’. Dit betekent dat de geleverde diensten die kenmerkend en essentieel zijn voor een bemiddelaar binnen een service abonnement vrijgesteld zijn van BTW. Dit geldt ook als je een portefeuille overneemt, omdat je dan feitelijk de werkzaamheden van een andere adviseur voortzet.

Zijn de geleverde diensten niet kenmerkend en essentieel, dient er wel BTW berekend en afgedragen te worden. Enkele voorbeelden van diensten die niet zijn vrijgesteld van BTW zijn:
– het verzorgen van belastingaangiften;
– het verzorgen van (financiële) administratie;
– automatiseringsdiensten;
– de verhuur van roerende en onroerende goederen;
– het beheren van privé vermogen.
Bovengenoemde diensten richten zicht niet op het bemiddelen van ene nieuwe verzekeringsovereenkomst of het wijzigen van een bestaande, maar op ondersteuning en advies op diverse andere gebieden en dus dient er BTW over berekend te worden.

Als de diensten in een service abonnement zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij ‘objectief gezien één economische niet te splitsen prestatie vormen’ kan voor deze verzameling van diensten ook sprake zijn van een BTW-vrijstelling. Het is daarom belangrijk om bij een abonnement te bekijken of er sprake is van één dienst in plaats van verschillende diensten.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 20-12-2021. Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl