Wwft en Sanctiewet: wat betekent het voor uw kantoor?

De eisen van de Wwft zijn verder aangescherpt. De Wwft geldt voor bemiddelaars in levensverzekeringen en financieel dienstverleners die onder het Nationaal Regime werken (advies beleggingsfondsen). De Wwft geldt niet langer voor bepaalde levensverzekeringen maar sinds de wijziging voor àlle levensverzekeringen. Naast de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering) heeft de financieel dienstverlener te maken met de Sanctiewet.

Wwft

Het doel van de Wwft is om te voorkomen dat diensten in de financiële sector worden gebruikt om vermogen te kunnen witwassen of terrorisme te kunnen financieren. De Wwft gaat uit van een risico gebaseerde benadering. Dat betekent dat kantoren de volgende stappen moeten doorlopen:

 1. Het risico dat het kantoor wordt gebruikt voor en/of betrokken raakt bij witwassen en terrorisme financiering moet in kaart gebracht worden.
 2. Op basis van dit risico stelt het kantoor beleid en procedures op om dit risico te beheersen (zoals risicoclassificatie van klanten, klantenonderzoek, transactiemonitoring en opleiding).
 3. Het kantoor controleert of het beleid en de procedures in de dagelijkse praktijk worden opgevolgd en het beoogde effect hebben.
 4. Bij veranderingen past het kantoor het beleid en de procedures aan. Dit betekent dat periodiek beoordeeld moet worden of het beleid en de procedures nog aansluiten bij de risico’s.
 5. Het kantoor toont aan dat al deze stappen gedaan zijn. Dit betekent dat de uitvoering van deze stappen vastgelegd moet worden.

Sanctiewet

De sanctiewet is bedoeld om de uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen tegen landen, personen en entiteiten mogelijk te maken. Deze sanctiemaatregelen worden ingezet als reactie op schendingen van onder meer het internationaal recht of mensenrechten. Financiële dienstverleners moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat zij in strijd handelen met de sanctieregelingen. Handelen in strijd met de sanctieregelingen is strafbaar en vormt een gevaar voor de integere en beheerste bedrijfsvoering, en dat is een belangrijke Wft-(vergunning)eis.

Voorbeelden

De AFM noemt in haar leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet een aantal voorbeelden waar van een hoger Wwft-risico sprake kan zijn:

 • De financiële dienstverlener wordt geconfronteerd met de omstandigheid dat de polis van de levensverzekering niet op naam van de werkelijke rechthebbende wordt gesteld;
 • De financiële dienstverlener ondervindt problemen met het identificeren van de werkelijke rechthebbende en/of constateert onregelmatigheden bij de tenaamstelling van de polis;
 • De cliënt bij de financiële dienstverlener doet navraag naar een afwijkende manier om de premie te voldoen (bijvoorbeeld contant);
 • Een eenmalig grote storting op een polis waarbij de bron van de middelen onduidelijk is.

De gevolgen van het niet voldoen aan de Wwft en de sanctiewet

Wat zijn de consequenties als de Wwft en de sanctiewet niet worden nageleefd:

 • Het niet melden van een ongebruikelijke transactie, terwijl de financiële onderneming bekend is met het ongebruikelijke karakter van de transactie, is een economisch delict in de zin van artikel 1, sub 2 van de Wet op de economische delicten (WED).
 • Toezichthouders hebben op basis van de Wet financieel toezicht (Wft)bevoegdheden om een financiële onderneming een sanctie, dwangsom of boete op te leggen indien sprake is van het niet nakomen van de Wwft (meldplicht). Voorts kan ook het OM overgaan tot vervolging van niet melden. Daarbij kan ook de strafrechtelijke route inzake het faciliteren van witwassen gekozen worden.
 • Het overtreden van de sanctiewet is een economisch delict in de zin van artikel 1, sub 2 van de Wet op de economische delicten.

Wij ervaren dat de Wwft en de Sanctiewet binnen de dagelijkse praktijk soms ver van de belevingswereld van de adviseur kan staan. Toch zijn witwassen en terrorismefinanciering een feit, ook in Nederland. Het is daarom belangrijk dat de financieel ondernemer en de adviseurs bijdragen aan het beschermen van de financiële markt.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 14-10-2019. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl